Veritas 培训

Veritas Backup Exec 21:管理

Veritas Backup Exec 21:管理

《Veritas Backup Exec 21:管理》课程是一个自学的模块化课程,内含实验室操作,专门面向部署、配置、维护和管理 Backup Exec 环境的数据保护专业人员。本课程主题涵盖如何备份和还原关键数据、配置存储设备和介质,以及使用各种 Backup Exec 代理和选件,用以保护 Microsoft Exchange、Microsoft SharePoint、Microsoft SQL、Active Directory、Cloud 和 Oracle 等应用程序以及虚拟环境。

课程有英文和简中两个版本。